Uslovi korišćenja

Važi od 01.07.2020.

2media GmbH sa sedištem u švajcarskom Zürich (dalje u tekstu označeno kao «2media») vodi internetski portal «familieplus.ch» (dalje u tekstu označen kao «Portal»). Ovi Uslovi korišćenja regulišu prava i obaveze korisnika Portala (dalje u tekstu označeno kao «korisnik») prilikom korišćenja Portala kao i sve ostale usluge preduzeća 2media u vezi sa Portalom.

1 – Ponuda i korišćenje

2media na Portalu objavljuje informacije o finansijskim proizvodima i proizvodima osiguranja, posebne uporedbe usluga i cena (dalje u tekstu označeno kao «informacije»), pruža stručno savetovanje i posreduje iste i ukoliko korisnik želi, i proizvode za finansiranje i osiguranje (dalje u tekstu označeno kao «Savetovanje i posredovanje») i šalje informacije putem elektronske pošte korisnicima (dalje u tekstu označeno kao «Newsletter», zajedno u tekstu označeno kao «Ponuda»). Ponuda ne predstavlja pozivanje ili preporuku za kupovinu ili drugi način kupovine usluge ili robe pretplatom i za korisnike je neobavezavajuća.

Ponuda je isključivo upućena neograničeno poslovno sposobnim prirodnim osobama sa mestom stanovanja u Švajcarskoj i njima besplatno i neobavezavajuće stoji na raspolaganju za privatno korišćenje. Svako korišćenje od strane pravnih osoba i svako komercijalno korišćenje je zabranjeno. Korisnici se odriču – ukoliko je zakonski dopustivo – svih vlastitih eventualnih prava na provizije i druge nadoknade od savetovanja i posredovanja trećih lica na ruke 2media u vezi sa ponudom.

Korisnici nemaju pravo na korišćenje Portala i 2media ih u svako vreme bez navoda razloga vremenski ograničeno ili trajno može da isključi od korišćenja Portala. Korišćenje Portala na način, koji bi mogao da ugrozi uredno poslovanje, je zabranjen. Korisnicima je svako prekomerno korišćenje Portala zabranjeno – posebno automatsko korišćenje putem programske opreme, osim one Portala.

2 – Kvalitet

2media se trudi da postigne mogući visoki kvalitet ponude, ali izričito ne preuzima bilo kakvu direktnu ili indirektnu garanciju i obećanje kvaliteta ponude kao na primer u pogledu na aktualnost, ispravnost i potpunost informacija i Newslettera. Ukoliko su za korišćenje ponude potrebni podaci korisnika, korisnici se obavezuju, da će 2media-i isključivo dostaviti ispravne i potpune podatke. Kod netačnih ili nepotpunih podataka korisnici u punom obimu odgovaraju za moguće štete, koje 2media nastanu zbog toga.

Treća lica, čije savetovanje i posredovanje 2media posreduje korisnicima (dalje u tekstu označeno kao «Savetnici i posrednici»), u posebnosti su dužni, da svoje savetovanje i posredovanje korisnika u svako vreme izvrše sa najvećom mogućom pažnjom i profesionalnosti i da se u punom obimu pridržavaju važećih zakona Švajcarske i važećih preporuka u pogledu na zvanje i preporuka specifičnih za ponuđače i poslovnu granu. Korisnici, kod kojih nije moguće savetovanje i posredovanje, dotični savetnik ili posrednik mora da uputi na alternativne mogućnosti savetovanja i posredovanja uključujući i direktne i – ukoliko postoje – besplatne mogućnosti savetovanja i nabavljanja kod dotičnih ponuđača željenih proizvoda za finansiranje i osiguranje.

Preporuke za kvalitet ponude – na primjer u vezi sa savetnicima i posrednicima – 2media u svako vreme prima putem elektronske pošte pod support@2media.ch.

3 – Odgovornost

Svaka odgovornost 2media za direktne štete iz ponude i u svakoj drugoj vezi sa Portalom je uz ograničenja obaveznih zakonskih odredbi izričito isključena. Svaka odgovornost 2media za indirektne štete ili posledične štete iz ponude i u svakoj drugoj vezi sa Portalom je potpuno i izričito isključena. 2media posebno ne odgovara za štete nastale kroz savetnike i posrednike ili informacije i Newsletter i radi smetnje u funkciji Portala, radi smetnje kod poverenika ili ostalih trećih lica ili grešaka prilikom posredovanja elektronskih obavesti.

Raspoloživost portala se u svako vreme i bez navoda razloga može delomično ili u celosti da ograniči. 2media ne odgovara za vremenski ograničenu neraspoloživost celokupnog Portala ili pojedinačnih funkcija Portala, kao ni za greške u pojedinim funkcijama Portala.

4 – Zaštita podataka

2media podleže švajcarskom Zakonu o zaštiti podataka i lične podatke i druge podatke principijelno memoriše na glavne računare u mreži u Švajcarskoj. 2media prikuplja i obrađuje posebno podatke, koje korisnici preko formulara direktno prenesu na portal ili koje prenesu preko aplikacija povezanih sa Portalom ili koje na neki drugi način prenesu. Ti podaci obuhvataju na primer imena, poštanske adrese, adrese elektronske pošte, telefonske brojeve, datume rođenja, pol, porodične odnose, prijavu na dobivanje Newslettera i želje za dobivanje proizvoda za finansiranje i osiguranje. Ostali podaci kao npr. pečat datuma ili vremenski pečat, korišćene IP adrese, korišćeni preglednik i pogonski sistemi kao i svi odobreni podaci o lokaciji kod 2media spadaju u korišćenje portala.

2media sve podatke prikupljene u dotičnu svrhu sme da koristi povezano sa poslovanjem Portala i ponudom. 2media ima pravo da sve podatke čuva najmanje deset godina. 2media preduzima podobne mere za zaštitu tih podataka.

Korisnici, koji od 2media preko Portala dobijaju informacije, savetovanje i posredovanje , izričito izjavljuju da su sporazumni sa time, da podaci, koje 2media prikupi i obradi u tu svrhu, budu poslani savetnicima i posrednicima. Savetnici i posrednici su dužni, da se u svako vreme i u punom opsegu pridržavaju švajcarskog Zakona o zaštiti podataka.

Korisnici, koji od 2media preko Portala dobijaju informacije, savetovanje i posredovanje, izričito izjavljuju da su sporazumni sa time, da od 2media dobijaju informacije putem Newslettera. Podaci, koje 2media od korisnika prikupi i obradi za slanje Newslettera, mogu da se koriste i na drugim portalima 2media, posebno za slanje Newslettera preko tih drugih portala.

2media je ovlašten da u okviru prenosa ili vršenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja i u vezi sa poslovanjem Portala lične podatke i druge podatke prenosi trećim licima – na primjer ponuđačima za slanje Newslettera – ili da iste da prenositi od strane trećih lica. 2media u slučaju eventualnog prenosa podataka u inostranstvo preduzima primerene mere za očuvanje standarda zaštite podataka, koji odgovara onom u Švajcarskoj.

Za analizu korišćenja Portala i za prikazivanje reklame 2media može da koristi usluge trećih lica u Švajcarskoj i u inostranstvu kao što su to posebno usluge Google Analytics i Google AdSense, usluge američkog Google Inc. i uslugu Clicky Web Analytics američkog preduzeća Roxr Software, Ltd. Kod korišćenja takvih usluga moguće je da se IP adrese, kolačići i drugi podaci – eventualno i lični podaci – korisnika dobivenih na osnovi korišćenja Portala, pošalju trećim licima u inostranstvo i tamo u zemlje, u kojima je moguće da standardi za zaštitu podataka ne odgovaraju onima u Švajcarskoj.

Kod pitanja o zaštiti podataka 2media daje informacije putem elektronske pošte pod datenschutz@2media.ch.

5 – Ostale odredbe

Korisnici korišćenjem Portala prihvataju i ove Uslove korišćenja. 2media ove Uslove korišćenja u svako vreme i bez navoda razloga može da nadopuni ili da ih izmeni na neki drugi način. Važe aktualni uslovi korišćenja prema objavi na Portalu. Ukoliko korisnici nisu sporazumni sa nekom izmenom uslova korišćenja, daljnje korišćenje Portala nije dozvoljeno.

Ako bi pojedinačne odredbe ovih Uslova korišćenja postale nevažeće ili ništavne, važenje ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja od toga ostaje nedirnuto. Jedna nevažeća ili ništavna odredba treba da bude zamenjena pravno dozvoljenom odredbom, koja je ekonomski najsličnija prvobitnoj svrhi.

Korišćenje Portala podleže uz ograničenje obavezujućih zakonskih odredbi isključivo i u celom obimu švajcarskom materijalnom zakonu. Isključivo je nadležan sud u Zürich, Švajcarska.